Asiakirjat ja käyttöehdot

Lainasopimus

Luottosopimus nro _____

Luotonantaja
Nimi Creditstar Finland Oy
Y-tunnus: 2301802-7
Postiosoite: c/o Business Center Aleksi, Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs
00100 Helsinki
Puhelinnumero: 09 425 99688
Faksi: 092 319 4133
Sähköposti: asiakaspalvelu@creditstar.fi

sekä

Luotonottaja
Nimi: _____
Henkilötunnus: _____
Postiosoite: _____
_____ _____
Puhelinnumero: _____
Sähköposti: _____

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston luotonantajarekisterin rekisteröintitunnus: 2011/PU1724A

Tähän sopimukseen sovelletaan Creditstar Finland Oy:n yleisiä ehtoja. Luotonantajan ja luotonottajan välinen sopimus muodostuu tästä sopimusasiakirjasta, Creditstar Finland Oy:n yleisistä ehdoista sekä vakiomuotoisista eurooppalaisista kuluttajaluottotiedoista yhdessä.

Luottoehdot:

Luoton tyyppi: jatkuva luotto

Luottoraja: 2000 €

Luottosopimuksen voimassaoloaika: voimassa toistaiseksi

Sopimuksen tekopäivä: _____

Takaisinmaksupäivä: luotto maksetaan takaisin tämän sopimusasiakirjan liitteenä olevan maksusuunnitelman mukaan

Noston määrä: _____

Nostopalkkio: ______

Ensimmäinen takaisinmaksupäivä: _____

Ensimmäinen vähimmäislyhennys: _____

Korko, kulut ja todellisen vuosikoron määräytymisen perusteet: Lainan vuotuinen nimelliskorko on _____%, joten kuukausikorko on _____% nostetun luoton määrästä. Korkoa lasketaan päivittäin. Koron lisäksi jokaisesta nostosta peritään nostopalkkio, jonka suuruus on 6% nostettavasta määrästä.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 6 §:n tarkoittama todellinen vuosikorko on 119,60% ja se edustava esimerkki perustuu oletukseen, että asiakas nostaa kerralla 1500 euroa ja maksaa sen takaisin minimilyhennyksillä, eli vähintään 8,33% nostetun luoton ja kertyneiden luottokustannusten määrästä tai, jos näin saatu summa on vähemmän kuin 150 euroa, vähintään joka tapauksessa 150 euroa (vähimmäislyhennys).

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja Creditstar Finland Oy
Osoite c/o Business Center Aleksi, Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs, 00100 Helsinki
Puhelinnumero 09 425 99688
Sähköpostiosoite asiakaspalvelu@creditstar.fi
Internetosoite creditstar.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi Jatkuva luotto
Luoton kokonaismäärä
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.
2 000,00 €
Nostoa koskevat ehdot
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.
Luotonantaja myöntää luoton luotonsaajan käytettäväksi luottoaikana. Luotonsaaja nostaa haluamansa määrän luottoa yhdessä tai useammassa erässä pankkitililleen luotonantajan palvelussa.
Luottosopimuksen voimassaoloaika Luottosopimus on voimassa toistaiseksi.
Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät nostokulun, luoton pääoman lyhennyksen ja koron.

Luotonsaajan suoritus kohdistetaan seuraavassa järjestyksessä: nostokulut ja muut maksut, korot, luoton pääoma ja perintäkulut.
Maksettava kokonaismäärä
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.
Maksettava kokonaismäärä on:
- pääoma 2 000,00 €
- nostokulu 6 % nostetusta luoton määrästä (120,00 €)
- korot 850,13 €

3. Luoton kustannukset

Lainakorko Luoton nimellinen vuosikorko on 68.00 %.
Todellinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.
Luoton todellinen vuosikorko on 119.60 %, kun luoton määrä on 2 000,00 €, laina-aika 12 kuukautta ja luotto nostetaan kerralla kokonaan.

Todellinen vuosikorko sisältää luoton koron ja nostokulun. Luottoon mahdollisesti tehtävistä muutoksista aiheutuvat kustannukset eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.
Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava

- vakuutus
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus

Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikoroon.
Ei
Ei
Muut kustannukset Luotonsaajan tulee maksaa nostokulu, joka on 6 % jokaisesta nostetusta luoton määrästä.

Maksunlykkäyksen soveltamisesta peritään luottoehtojen mukainen maksu. Jokaisesta luotonsaajan tekemästä eräpäivän siirrosta peritään 5 euron maksu. Maksusuunnitelmasta luotonsaajalta perittävä maksu on 1) 20 euroa, mikäli lainapääoma on 0-100 euroa, 2) 30 euroa, mikäli lainapääoma on 101-1 000 euroa ja 3) 50 euroa, mikäli lainapääoma on 1 001 euroa tai enemmän.
Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa Luotonantajalla on oikeus muuttaa voimassa olevaan luottosopimukseen liittyviä kustannuksia, jos muutos johtuu lakimuutoksesta, viranomaisen päätöksestä tai muusta perustellusta syystä. Lisäksi luotonantajalla on oikeus muuttaa voimassaolevaan luottosopimukseen liittyviä kustannuksia, jos muutokset ovat luotonsaajalle myönteisiä tai eivät heikennä luotonsaajan asemaa.

Muutoksista ilmoitetaan luotonsaajalle sähköpostitse ennen muutosten voimaantuloa.
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.
Luotonsaaja on velvollinen korvaamaan luotonantajalle kaikki kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat luotonantajalle luoton ja siihen liittyvien maksujen perinnästä.

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa jokaiselta päivältä, jona kuukausierä tai muu maksu on viivästynyt. Viivästyskorko on korkolain 4 §:n 2 momentissa säädetyn mukainen kyseisessä lain kohdassa säädetyn enimmäisajan eli 180 päivää siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt, minkä jälkeen viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentin mukaan.

Kirjallisesta maksumuistutuksesta ja -huomautuksesta peritään 5 euroa per muistutus/huomautus. Luotonsaaja on velvollinen korvaamaan erääntyneen saatavan perinnästä aiheutuvat lain mukaiset kohtuulliset kulut.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.
Kyllä. Tarkemmat ohjeet peruuttamisoikeuden käyttämisestä ovat kohdassa 5 b.
Ennenaikainen takaisinmaksu
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.
Kyllä
Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.
Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja luottoa valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja, joita voidaan hankkia Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekistereistä tai muista vastaavista kolmansien osapuolten tietopalveluista.

Jos luottohakemus on hylätty luottotietorekisteristä saatujen henkilöluottotietojen perusteella, luotonsaajalle ilmoitetaan luottotietojen käytöstä.
Oikeus saada luottosopimusluonnos Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne. Kyllä

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) Luotonantajan osalta
Rekisteröinti Creditstar Finland Oy on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin y-tunnuksella 2301802-7.
Valvova viranomainen Kuluttajaluottoja valvovat viranomaiset ovat kuluttaja-asiamies ja Kuluttaja- ja kilpailuvirasto (www.kkv.fi) sekä sen alaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi).
b) Luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa luottosopimuksen tekemisestä tai siitä ajankohdasta, kun luotonsaaja on saanut kappaleen luottosopimuksesta.

Peruuttamisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa luotonantajalle postitse osoitteeseen Creditstar Finland Oy, c/o Business Center Aleksi, Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs, 00100 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@creditstar.fi.

Peruuttamisilmoituksessa täytyy olla vähintään seuraavat tiedot: luotonsaajan koko nimi, henkilötunnus, ilmoitus peruuttamisoikeuden käyttämisestä sekä aika, paikka ja luotonsaajan allekirjoitus.

Luotonsaaja on velvollinen suorittamaan luotonantajalle saamansa luoton sekä luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä. Luottosopimuksen nojalla luotonsaajan saamat varat korkoineen on palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä uhalla, että peruuttaminen raukeaa ja luottosopimuksen voimassaolo jatkuu.
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke Luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli luottosopimuksesta johtuvia riitaisuuksia ei saada ratkaistua sovinnollisesti, luotonsaajalla on oikeus nostaa kanne luotonantajaa vastaan Helsingin käräjäoikeudessa tai luotonsaajan Suomessa sijaitsevan kotipaikan käräjäoikeudessa. Luotonantajalla on oikeus nostaa kanne luotonsaajaa vastaan luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.
Kielijärjestelyt Ennakkotiedot ja sopimusehdot annetaan suomen kielellä. Luotonantaja käyttää luottosopimussuhteen aikana suomen kieltä.
c) Oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo Luotonsaaja voi saattaa luottoon liittyvän asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan luotonsaajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
Käyttöehdot

CREDITSTAR FINLAND OY

YLEISET EHDOT

Creditstar Finland Oy (jäljempänä ”Creditstar” tai ”luotonantaja”) myöntää luottorajaa sitä hakeneelle henkilöasiakkaalle (jäljempänä ”asiakas”) seuraavien yleisten ehtojen mukaisesti. Asiakkaan ja Creditstarin välinen sopimus muodostuu luottosopimuksesta, vakiomuotoisista eurooppalaisista kuluttajaluottotiedoista (SECCI) ja näistä ehdoista.

1. Luottorajan hakeminen

Luotonantaja voi myöntää luottorajaa kuluttajille, jotka ovat vähintään 18-vuotiaita, asuvat Suomessa, joilla on suomalainen henkilötunnus ja jotka ovat hoitaneet raha-asiansa nuhteettomasti. Lisäksi vaaditaan, että kuluttajilla on suomalainen matkapuhelinliittymä, voimassa oleva sähköpostiosoite ja tili suomalaisessa pankissa.

Asiakkaan on haettava luottorajaa verkossa osoitteessa www.creditstar.fi täytettävällä ja lähetettävällä hakemuksella. Asiakkaan on myös kirjauduttava verkossa ja syötettävä vaaditut henkilö- ja luottotiedot oikein. Rekisteröityessään asiakkaan on luotava henkilökohtainen salasana, jota hän käyttää kirjautuessaan henkilökohtaiselle yksityisasiakkaan tililleen verkossa osoitteessa www.creditstar.fi. Asiakas kirjautuu henkilökohtaiselle yksityisasiakkaan tililleen mainitulla salasanalla ja käyttäjätunnuksena käytettävällä puhelinnumerollaan tai sähköpostiosoitteellaan. Asiakas ei saa luovuttaa tai muulla tavoin paljastaa salasanaa toiselle henkilölle, ja asiakas on velvollinen pitämään salasanan luottamuksellisena ja varmistamaan, että kukaan muu ei saa salasanaa selville. Asiakas on vastuussa kaikesta asiakkaan salasanan ja henkilökohtaisen tilin luvattomasta käytöstä sekä tämän luvattoman käytön aiheuttamista vahingoista. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Creditstarille, jos hän epäilee salasanansa päätyneen toisen henkilön tietoon.

Asiakas on vastuussa annettujen tietojen oikeellisuudesta ja totuudenmukaisuudesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan luotonantajalle kaikista tietoihin tulleista muutoksista sopimuksen koko voimassaolon ajan. Kun asiakas on rekisteröitynyt, Creditstar Finland Oy:n yleiset ehdot ja vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot lähetetään asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas voi tallentaa ja/tai tulostaa mainitut asiakirjat.

Asiakkaan on luettava lähetetyt asiakirjat huolellisesti ja kokonaan. Asiakkaan tulee jatkaa hakemuksen tekemistä vain, jos hän hyväksyy mainitut ehdot. Jos asiakas hyväksyy ehdot, hänen on verkkosivun kautta vahvistettava lukeneensa, ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä nämä ehdot, ennen kuin hakemus voidaan lähettää. Sen jälkeen asiakkaalle lähetetään yksilöllisen verkkolinkin sisältävä vahvistussähköpostiviesti, ja asiakas vahvistaa hakemuksen ja rekisteröitymisen napsauttamalla linkkiä. Asiakas tunnistetaan asiakkaan verkkopankkitunnusten tai matkapuhelintunnistautumisen avulla (TUPAS-tunnistautuminen).

Luotonantaja arvioi asiakkaan luottokelpoisuuden ennen luottorajan myöntämistä. Luotonantaja arvioi luottokelpoisuuden asiakkaan antamien tietojen ja julkisissa rekistereissä saatavilla olevien tietojen perusteella. Luotonantaja tarkastaa rekistereissä olevat tiedot sen jälkeen, kun asiakkaan henkilöllisyys on vahvistettu. Lähettämällä hakemuksen asiakas antaa luotonantajalle oikeuden varmistaa asiakkaan henkilö- ja/tai luottotiedot. Asiakas antaa luotonantajalle oikeuden hankkia asiakasta koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:ltä ja/tai Bisnode Oy:ltä ja muista vastaavista kolmannen osapuolen tietopalveluista. Luotonantaja voi käyttää luottokelpoisuuden arvioinnissa myös omia tietokantojaan. Luotonantaja voi käyttää tietoja luoton myöntämiseen ja valvomiseen. Luotonantajalla on oikeus varmistaa asiakkaan hakemuksessa antamat tiedot, ja tätä tarkoitusta varten luotonantajalla on oikeus pyytää asiakkaalta lisätietoja ja lisäasiakirjoja, esimerkiksi jäljennös asiakkaan palkkatositteesta, pankin tiliotteesta tai muusta asiakirjasta, jonka pyytämisen laki sallii asiakkaan taloustilanteen arvioimiseksi. Luotonantaja ei ole velvollinen palauttamaan asiakirjoja asiakkaalle.

2. Luottorajan myöntäminen

Luotonantaja tekee hakemusta koskevan päätöksen saatuaan kaikki pyytämänsä tiedot ja asiakirjat ja arvioituaan asiakkaan luottokelpoisuuden. Luotonantajalla on oikeus hylätä luottorajahakemus ilmoittamatta hylkäämisen syytä asiakkaalle.

Luotonantajan ja asiakkaan välisen sopimuksen katsotaan syntyneen, kun luotonantaja on tehnyt myönteisen luottorajapäätöksen. Luotonantajan on ilmoitettava asiakkaalle päätöksestään. Sopimus muodostuu henkilökohtaisesta luottosopimuksesta, vakiomuotoisista eurooppalaisista kuluttajaluottotiedoista (SECCI) ja näistä yleisistä ehdoista. Mainitut asiakirjat ovat aina saatavana henkilökohtaisen yksityisasiakkaan tilin kautta osoitteessa www.creditstar.fi, ja asiakas voi tallentaa ja tulostaa nämä asiakirjat.

Luotonantajalla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat oikeutensa kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalle on ilmoitettava siirrosta. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai mitään sopimukseen perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

3. Asiakkaan vahvistukset

Lähettämällä hakemuksen asiakas vahvistaa, että:
- asiakas on solminut sopimuksen omasta vapaasta tahdostaan
- kaikki asiakkaan antamat tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia
- asiakas kykenee esittämään asiakirjat, jotka vahvistavat annetut tiedot oikeiksi
- asiakas kykenee täyttämään sopimukseen perustuvat, asiakkaan taloudellista tilannetta koskevat velvollisuutensa
- asiakas ilmoittaa viipymättä luotonantajalle kaikista antamiensa tietojen muutoksista
- asiakas on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt sopimuksen ja sen ehdot.

4. Luottorajan suuruus ja maksuaika

Luottorajan suuruus on asiakkaan valinnan mukaan 50–2 000 euroa (5 euron välein, esim. 50, 55, 60 jne. euroa). Asiakas voi hakea enintään 2 000 euron luottorajaa ja käyttää siitä haluamansa määrän. Jos vain osa myönnetystä määrästä käytetään, jäljellä oleva osuus on milloin tahansa asiakkaan myöhemmin käytettävissä, mikäli asiakas ei ole jättänyt erääntyneitä eriä maksamatta. Luotonantaja voi estää luottorajan käytön jatkamisen, jos asiakas on jättänyt erääntyneitä eriä maksamatta.

Maksuaika on luottorajan suuruudesta riippuen ja asiakkaan valinnan mukaan 1–12 kuukautta (kuukauden välein, esim. 1, 2, 3, 4 jne. kuukautta). Maksuaika alkaa sinä päivänä, kun asiakas nostaa luottoa ja luotto maksetaan asiakkaan tilille.

Jos asiakas haluaa nostaa käytettävissä olevaa luottorajaa (edellä mainitun 2 000 euron rajan puitteissa), hän voi tehdä hakemuksen Creditstarin verkkosivulla. Käytettävissä olevan luottorajan noston vähimmäismäärä on 50 euroa (5 euron välein, esim. 50, 55, 60 jne. euroa). Asiakas voi hakea käytettävissä olevan luottorajan nostoa niin monta kertaa kuin hän haluaa, kunnes jäljellä olevan käyttämättömän luottorajan määrä on alle 50 euroa, eli luottorajan nostamista ei voi hakea, kun käyttämättömän luottorajan määrä on alle 50 euroa. Myönteistä päätöstä käytettävissä olevan luottorajan nostosta seuraa uusi 1–12 kuukauden maksuaika. Luottotilillä oleva käytettävissä olevan luoton määrä on palautuva, mikä tarkoittaa, että käytettävissä olevan luoton määrä nousee, kun asiakas maksaa takaisin aiemmin käyttämäänsä luottoa. Asiakas ei voi hakea käytettävissä olevan luottorajan nostoa, jos asiakkaalla on erääntyneitä maksueriä. Asiakas ei myöskään voi hakea käytettävissä olevan luottorajan nostoa, jos lyhennyksetön aika on parhaillaan käytössä.

Luotonantajalla on oikeus estää luottorajan käyttö, jos
- luotonantajalla on syytä epäillä luottorajan valtuuttamatonta tai lainvastaista käyttöä tai petosta
- riski asiakkaan kykenemättömyydestä täyttää maksuvelvollisuuksiaan on lisääntynyt oleellisesti
- asiakas ei maksa erääntyneitä eriä tai muulla tavoin jättää täyttämättä sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

5. Kulut

Luoton perustamismaksu 6 % käytetyn luoton määrästä veloitetaan aina luottoa käytettäessä. Luoton perustamismaksu on jaettu kunkin maksuerän yhteydessä maksettaviin eriin. Lisäksi asiakkaan käyttämästä luotosta peritään valittuun maksuaikaan perustuvaa vuotuista nimelliskorkoa. Korko lasketaan päivittäin, ja korkoa laskettaessa huomioidaan kuukauden todellisten päivien määrä ja vuodessa katsotaan olevan 360 päivää. Korko maksetaan kuukausittain. Asiakkaan on maksettava korkoa siitä päivästä alkaen, kun luotto on tilitetty asiakkaan tilille, siihen päivään saakka, kunnes asiakas on maksanut luoton takaisin luotonantajalle.

Todellinen vuosikorko saadaan laskemalla kaikkien luoton vuotuisten kustannusten suhde luoton määrään. Laskennassa huomioidaan takaisinmaksuaika ja oletetaan, että korko ja muut maksut ja veloitukset pysyvät muuttumattomina sopimuksen voimassaolon ajan ja että luotto maksetaan takaisin sopimuksen mukaan. Todellinen vuosikorko sisältää luoton perustamismaksun ja koron. Todellista vuosikorkoa laskettaessa vuodessa katsotaan olevan 365 päivää.

6. Takaisinmaksu

Asiakkaan on maksettava luotto, luoton perustamismaksu ja muut maksut sekä korko takaisin luotonantajalle kiinteinä kuukausierinä. Asiakkaan on suoritettava takaisinmaksuerät ajallaan luottosopimukseen mukaiseen eräpäivään mennessä.

Luotonantaja voi siirtää luottoon ja/tai sitä koskeviin vaatimuksiin liittyvät oikeutensa kolmannelle osapuolelle, missä tapauksessa asiakkaan on suoritettava luoton takaisinmaksut tälle kolmannelle osapuolelle. Luotonantaja ilmoittaa asiakkaalle, mikäli takaisinmaksut suoritetaan muulle taholle kuin luotonantajalle.

Asiakkaan luotonantajalle tai kolmannelle osapuolelle suorittamat maksut kohdistetaan kuluihin seuraavassa järjestyksessä: luoton perustamismaksu ja muut maksut, korko, pääoma sekä muistutus- ja perintäilmoitusmaksut.

7. Viivästyskorko, maksumuistutukset ja perintäkulut

Jos kuukausierää tai muuta erääntyvää summaa ei makseta eräpäivään mennessä, luotonantajalla on oikeus periä asiakkaalta viivästyskorkoa. Asiakas on velvollinen maksamaan korkolain 4 §:n 2 momentin mukaista viivästyskorkoa vuotuisen nimelliskoron mukaan jokaiselta päivältä, jonka maksu viivästyy, 180 päivän ajan laskun erääntymispäivästä alkaen, minkä jälkeen asiakas on velvollinen maksamaan korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa, jolloin korko on 7 prosenttiyksikköä kulloinkin voimassa olevaa viitekorkoa korkeampi.

Creditstar lähettää ensimmäisen maksumuistutuksen 15 päivää eräpäivän jälkeen ja toisen maksumuistutuksen 30 päivää eräpäivän jälkeen. Creditstar voi veloittaa 5 euroa tai lain salliman enimmäismäärän kustakin asiakkaalle lähetetystä maksumuistutuksesta. Luotonantaja voi lähettää maksumuistutukset sähköpostitse. Maksumuistutuksen lisäksi Creditstar voi lähettää asiakkaalle veloituksetta lisämuistutuksia tekstiviestitse ja sähköpostitse.

Jos asiakkaan maksusuoritus viivästyy yli 30 päivää, Creditstarilla on oikeus valtuuttaa kolmas osapuoli hoitamaan velan hallintaa. Creditstar tai kolmannen osapuolen perintätoimisto voi veloittaa 5 euroa tai lain salliman enimmäismäärän kustakin asiakkaalle lähetetystä perintäilmoituksesta. Ensimmäinen perintäilmoitus lähetetään 45 päivää eräpäivän jälkeen ja toinen perintäilmoitus 60 päivää eräpäivän jälkeen. Perintäilmoitukset voidaan lähettää sähköpostitse. Perintäilmoitusten lisäksi asiakkaalle voidaan lähettää veloituksetta muistutuksia tekstiviestitse ja sähköpostitse.

8. Lyhennyksetön aika

Asiakas voi hakea lyhennyksetöntä aikaa, mikäli hänen erääntyneet maksunsa ovat viivästyneet enintään 30 päivää. Lyhennyksettömällä ajalla tarkoitetaan aikaa, jonka ajaksi asiakkaan kaikkia velvollisuuksia siirretään myöhemmäksi. Velan hallinta keskeytetään lyhennyksettömän ajan ajaksi.

Asiakas voi hakea lyhennyksetöntä aikaa verkossa kirjautumalla Creditstarin verkkosivulle osoitteessa www.creditstar.fi tai ottamalla yhteyttä Creditstarin asiakaspalveluun sähköpostitse tai puhelimitse. Lyhennyksettömän ajan kesto voi olla 5–30 päivää.

Lyhennyksettömästä ajasta veloitetaan maksu, jonka suuruus lasketaan jakamalla vuotuinen nimelliskorko 360 päivällä ja kertomalla se lyhennyksettömän ajan kestosta riippuen 5–30 päivällä. Lyhennyksetön aika alkaa, kun luotonantaja on saanut tämän maksun asiakkaalta.

Lyhennyksetöntä aikaa voi hakea enintään kuusi kertaa yhtä luottoa kohti. Mikäli asiakas hakee aktiivisen luottorajan nostamista, laskenta aloitetaan alusta ja asiakas voi jälleen hakea lyhennyksetöntä aikaa yhteensä kuusi kertaa. Luotonantaja voi yksin oman harkintansa mukaan hylätä lyhennyksettömän ajan hakemuksen.

9. Lykkääminen

Mikäli asiakkaan erääntyneet maksut ovat viivästyneet yli 30 päivää, asiakas voi hakea eräpäivän lykkäämistä 30 päivällä ottamalla sähköpostitse yhteyttä Creditstarin asiakaspalveluun. Jokaisesta asiakkaan tekemästä lykkäyksestä veloitetaan 5 euron maksu. Maksu lisätään maksettavaan määrään. Lykkäämisen hakeminen ei vaikuta luvun 7 mukaisiin maksumuistutuksiin ja perintäilmoituksiin ja niiden maksuihin.

Lykkäämistä voi hakea enintään kuusi kertaa. Mikäli asiakas hakee aktiivisen luottorajan nostamista, laskenta aloitetaan alusta ja asiakas voi jälleen hakea lykkäämistä yhteensä kuusi kertaa. Luotonantaja voi yksin oman harkintansa mukaan hylätä lykkäämishakemuksen.

10. Takaisinmaksusuunnitelma

Luotonantaja voi tarjota asiakkaalle mahdollisuuden laatia takaisinmaksusuunnitelma henkilöasiakkaan yksityistilillä osoitteessa www.creditstar.fi, mikäli asiakkaan erääntyneet maksut ovat viivästyneet yli 30 päivää.

Takaisinmaksusuunnitelman kesto voi olla 1–24 kuukautta. Kuukausittaiset lyhennyserät määräytyvät takaisinmaksusuunnitelman keston mukaan siten, että lainan määrä jaetaan kuukausien määrällä.

Takaisinmaksusuunnitelman perustamismaksu perustuu nimellispääomaan seuraavasti: 1) jos pääoma on 0–100 euroa, maksu on 20 euroa, 2) jos pääoma on 101–1 000 euroa, maksu on 30 euroa, ja 3) jos pääoma on 1 001 euroa tai enemmän, maksu on 50 euroa. Takaisinmaksusuunnitelma astuu voimaan, kun luotonantaja on saanut takaisinmaksusuunnitelman perustamismaksun asiakkaalta. Luotonantaja voi yksin oman harkintansa mukaan hylätä takaisinmaksusuunnitelman.

Mikäli asiakkaalla on voimassa oleva takaisinmaksusuunnitelma, asiakas ei voi hakea lyhennyksetöntä aikaa tai saada lisäluottoa. Eräpäivän lykkäämistä voi kuitenkin hakea myös voimassa olevan takaisinmaksusuunnitelman aikana.

11. Maksamatta jättämisestä ilmoittaminen luottotietorekisteriin

Creditstarilla on oikeus ilmoittaa maksamatta jättämisestä luottotietorekisteriin, jos asiakkaan maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä ja asiakkaalle on vähintään 21 päivää ennen tietojen ilmoittamista lähetetty kirjallinen huomautus, jossa ilmoitetaan maksamatta jättämistä koskevien tietojen ilmoittamisesta luottotietorekisteriin sekä maksamatta jättämistä koskevien tietojen säilyttämisen ehdoista.

12. Sopimuksen päättyminen

Luottotili on jatkuva luotto, ja sopimus on voimassa toistaiseksi.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus milloin tahansa. Asiakkaan on ilmoitettava sopimuksen irtisanomisesta luotonantajalle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen purkamista. Luotonantajalla on oikeus irtisanoa sopimus milloin tahansa ilmoittamalla irtisanomisesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään kaksi kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Kummassakin tapauksessa asiakas on velvollinen maksamaan luoton, koron ja muut maksut luotonantajalle irtisanomisilmoituksen jättämisen aikaan voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

Luotonantajalla on oikeus periä muutoin erääntymätön maksuerä, mikäli asiakas on suorittanut maksun myöhässä tai on muulla tavoin rikkonut sopimusta. Luotonantajalla on oikeus käyttää mainittua oikeutta, jos erääntynyt maksu on vähintään kuukauden myöhässä ja edelleen maksamatta. Muita sopimusrikkomuksia ovat muun muassa väärien tai harhaanjohtavien tietojen ilmoittaminen luottorajahakemuksen yhteydessä.

Luotto erääntyy neljän viikon tai, jos asiakkaalle on aiemmin lähetetty muistutus viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden viikon kuluessa siitä päivästä, jolloin erääntymisilmoitus on annettu tai lähetetty kirjallisena asiakkaalle. Jos asiakas tänä aikana maksaa viivästyneen maksun tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen kumotaan.

Luoton erääntyminen tarkoittaa, että asiakas on velvollinen maksamaan koko luottomäärän sekä korot, maksut ja muut kulut yhdellä kertaa ja sopimus päättyy.

Maksun viivästyessä luotonantajalla ei ole oikeutta periä muutoin erääntynyttä maksuerää, jos viivästyminen johtuu asiakkaan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta asiakkaasta riippumattomasta syystä, paitsi jos tämä on viivästymisen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen kohtuutonta luotonantajan kannalta. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava tällaisesta tilanteesta luotonantajalle.

Luotto erääntyy välittömästi, jos asiakas kuolee, julistetaan maksukyvyttömäksi tai tekee oikeuden vahvistaman velkajärjestelysopimuksen.

13. Ennenaikainen takaisinmaksu

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus maksaa koko luotto tai ylimääräisiä maksueriä takaisin ennenaikaisesti ilman lisäkuluja. Mikäli asiakas maksaa koko luoton takaisin ennenaikaisesti, asiakkaan on ilmoitettava luotonantajalle koko luoton takaisinmaksun päivämäärä, ja luotonantaja laskee sopimuksen mukaisen koron kyseisen päivämäärän mukaan ja ilmoittaa koron asiakkaalle.

14. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla peruuttamisesta luotonantajalle 14 päivän kuluessa sopimuksen solmimisesta tai siitä, kun asiakas on vastaanottanut sopimuksen. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisena, ja se toimitetaan luotonantajalle kirjepostina tai sähköpostitse. Peruuttamisilmoituksessa on oltava asiakkaan koko nimi, henkilötunnus, peruuttamispyyntö sekä paikka, aika ja asiakkaan allekirjoitus.

Mikäli asiakas peruuttaa sopimuksen, hän on velvollinen maksamaan takaisin nostamansa luoton ja maksamaan kertyneet korot sopimuksen mukaisesti laskettuna alkaen siitä päivästä, jolloin luotto maksettiin asiakkaan tilille, siihen saakka, kunnes luotto maksettiin takaisin luotonantajalle, viipymättä enintään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksesta. Jos asiakas ei maksa luottoa ja sille kertynyttä korkoa 30 päivän kuluessa, peruuttaminen on mitätön ja sopimus pysyy voimassa.

Peruuttamisoikeutta ei sovelleta sopimuksen muuttamisen yhteydessä.

15. Asiakaspalvelu

Asiakas voi sopimukseen liittyvissä asioissa ottaa yhteyttä Creditstarin asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen c/o Business Center Aleksi, Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs, 00100 Helsinki, puhelimitse numeroon , ja verkko-osoitteessa www.creditstar.fi online-keskustelun kautta tai lähettämällä viestin henkilöasiakkaan yksityistilin kautta.

16. Tietosuoja ja markkinointi

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään Suomen henkilötietolain sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Asiakkaan henkilötietoja käytetään luottojen myöntämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hallintaan, markkinointiin, perintään, riskien hallintaan, automatisoituun yksilölliseen päätöksentekoon, profilointiin sekä analysointiin.

Creditstarilla on oikeus lähettää asiakkaalle markkinointiviestejä sähköpostitse, soittamalla ja tekstiviestitse, mikäli asiakas on antanut luvan markkinointiin kyseisessä viestintäkanavassa. Asiakas voi milloin tahansa kieltää markkinointisoitot, sähköposti- ja tekstiviestimarkkinoinnin ottamalla yhteyttä Creditstarin tietosuojasta vastaavaan henkilöön sähköpostitse tietosuoja@creditstar.fi

Henkilötietojen käsittelyä kuvataan tarkemmin rekisteri- ja tietosuojaselosteessa.

17. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottojen myöntämistä valvovat viranomaiset ovat Suomen kuluttaja-asiamies ja Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä kuluttajaviraston alaisina toimivat aluehallintoviraston paikalliset maistraatit (www.avi.fi).

18. Ylivoimainen este

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan kaikkia ennakoimattomissa olevia tekijöitä ja/tai olosuhteiden muutoksia, jotka ovat Creditstarin hallitsemattomissa ja joita Creditstar ei voi kohtuudella välttää. Creditstarin on ilmoitettava asiakkaalle tällaisista tilanteista mahdollisimman pian. Creditstar ei ole vastuussa mistään ylivoimaisen esteen aiheuttamista vahingoista.

19. Sopimuksen muuttaminen

Luotonantajalla on oikeus yksin oman harkintansa mukaan muuttaa sopimuksen yleisiä ehtoja sekä sopimukseen liittyviä maksuja. Muutoksia sovelletaan voimassa oleviin sopimuksiin vain, jos muutos johtuu sovellettavien lakien muutoksista, viranomaispäätöksistä tai muista hyväksyttävistä syistä. Muutoksia voidaan soveltaa voimassa oleviin sopimuksiin, jos muutokset tapahtuvat asiakkaan eduksi tai ne eivät heikennä asiakkaan asemaa. Luotonantajan on ilmoitettava asiakkaalle sopimuksen muutoksista sähköpostitse ennen muutosten voimaanastumista.

20. Noudatettava laki ja riitojen ratkaisu

Sopimuksessa, näissä ehdoissa ja kaikissa näihin liittyvissä asioissa sekä näiden laadinnassa noudatetaan Suomen lakia. Mikäli riitaa ei saada ratkaistua yhteisymmärryksessä asiakkaan ja Creditstarin välisillä neuvotteluilla, asiakkaalla on oikeus tehdä valitus kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan asiakkaan tulee ottaa yhteyttä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Vaihtoehtoisesti asiakas voi nostaa luotonantajaa vastaan kanteen Helsingin käräjäoikeudessa tai asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa. Luotonantajalla tai kolmannella osapuolella, jolle luotonantaja on siirtänyt oikeutensa, on oikeus nostaa asiakasta vastaan kanne asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Creditstar Finland Oy
c/o Business Center Aleksi, Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs
00100 Helsinki
Puh.: 09 425 99688
Faksi: 092 319 4133
Sähköposti: asiakaspalvelu@creditstar.fi

Suomen kaupparekisteri
Y-tunnus 2301802-7

Evästekäytäntö

Evästekäytäntö

Mikä on eväste?

Eväste on pieni tiedosto, joka varastoi tietokoneellesi tietoa sivustosta, jolla olet vieraillut. Evästeet auttavat sivustoja parantamaan palveluaan, arvioimaan sivuston kävijämääriä ja käyttöä, varastoimaan kävijöiden omia asetuksia ja tunnistamaan sivustolle palaavia kävijöitä.

Creditstar käyttää evästeitä www.creditstar.fi-sivuston aloitussivulla ja ilmoittaa niiden käyttötarkoituksesta mahdollisimman nopeasti. Sivustoa käyttämällä hyväksyt Creditstarin tavan käyttää evästeitä. Voit asettaa selaimesi estämään evästeet (tai estämään kolmansien osapuolten evästeet), mutta siinä tapauksessa sivusto ei ehkä toimi täydellisesti, eikä Sinulla ole välttämättä mahdollisuutta hyötyä ajoittain järjestämistämme kampanjatarjouksista. Sivustollamme mainostavat kolmannet osapuolet saattavat myös käyttää evästeitä, mutta meillä ei ole pääsyä niihin emmekä voi hallita niitä.

Miksi käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä tarjotaksemme asiakkaillemme miellyttävämmän kokemuksen ja tuottaaksemme Sinulle palveluitamme. Vain me käytämme näitä henkilökohtaisia tietoja; niitä ei luovuteta muille osapuolille. Evästeiden avulla sivustomme muistaa omat asetuksesi ja antaa mahdollisuuden mukauttaa sivustoa. Evästeiden avulla selvitämme myös, mitä sivuja asiakkaamme käyttävät eniten. Näemme esimerkiksi käyntien määrän tietyllä sivulla tai kuinka moni asiakas täyttää hakemuksen kokonaisuudessaan. Näiden tietojen avulla emme voi tunnistaa tiettyä asiakasta, mutta ne auttavat meitä ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita ja parantamaan palveluamme. Käytämme evästeitä myös lainahakemuksen hallinnassa ja tilinhallinnassa, jotka ovat meille elintärkeitä osia palvelumme tuottamiseksi.

×